Acte necesare vanzare apartament

  • Acte de identitate parti (vanzator si cumparator), certificatele de casatorie (daca este cazul), procura de reprezentare (daca este cazul) ;
  • Acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzactiei (dupa caz: contract vanzare, contract de donatie, proces-verbal de predare-primire, dovada de achitare integrala a pretului, sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, titlu de proprietate, certificat de mostenitor, etc.);
  • Documentatia cadastrala a bunului imobil (fisa bunului imobil si planul de amplasament, respectiv planul releveu) si incheierea de intabulare in cartea funciara;
  • Certificat fiscal pe numele proprietarului, eliberat de Directia de impozite si taxe locale, din care sa rezulte ca proprietarul este la zi cu platile;
  • Certificatul de performanta energetica, eliberat de un auditor energetic atestat;
  • In cazul apartamentelor, adeverinta eliberata de asociatia de proprietari sau locatari care sa arate situatia datoriilor fata de asociatie (intretinere, cheltuieli, reparatii, cheltuieli comune etc.);
  • Ultima factura si chitanta privind plata la zi a utilitatilor aferente imobilului.
Ce facem dupa ce am cumparat un apartament

  • Declararea bunului imobil la DITL
  • Schimbarea contractelor de utilitati pe numele noului proprietar
  • Declararea noului proprietar la administratia blocului